Chestionare auto DRPCIV 2015, Permis de conducere, scoli de soferi

CURSANTI

chestionare-auto-home-edition20-2014-266xEsti cursantul unei scoli de soferi? Banuim ca vrei permis de conducere. Ia-l din prima cu noi! Cel mai complex software, practica, teorie, chestionare cu intrebarile DRPCIV, actualizat 2021!

SCOLI - SECRETARIAT

program-de-secretariat-proform-v12cover3d Esti patronul unei scoli de soferi? Ajutorul de care ai nevoie este mai aproape decat ai crezut! Hartogaria nu mai e o durere, cu noi e o placere! ProformV1.2 updatat cf. OMT 75/2014!

SCOLI DE SOFERI

chestionare-auto-pro-100cover640x4804Software didactic pentru scoli de soferi si instructori independenti.

Este singurul program bilingv (romana si maghiara) agreat de catre ARR.

Vesti bune pentru cei care vor sa obtina permisul de conducere, martie 2013

Categorie: Stiri circulatia rutiera 2 Publicat: Miercuri, 20 Martie 2013 Scris de Super User

Care sunt principalele propuneri pentru modificarea procedurii de examinare auto si moto

Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne, propune modificarea procedurii de examinare pentru obtinerea permisului de conducere auto sau moto.

Cele mai importante modificari sunt urmatoarele (sursa: gandul.info):

1. Valabilitatea probei teoretice timp de un an - chiar daca cei examinati nu au promovat examenul de traseu

2. In cazul examenului pentru motociclisti, va fi nevoie de 3 persoane si un automobil pentru supraveghereaza candidatilor pe traseul de examen

3. “La sustinerea probei practice in traseu pentru categoriile A1, A2 si A, candidatul va conduce insotit, pe acelasi vehicul, de un instructor din cadrul unitatii autorizate. Examinatorul supravegheaza candidatul dintr-un autovehiculapartinand unitatii autorizate si condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator si candidat se realizeaza prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicatii”, releva articolul nou din procedura de examinare.

Consultati mai jos textul integral al Ordinului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere.

 

"O R D I N
nr. ………. din ……….2013
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.268/2010
privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere


In temeiul art.7 alin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr.15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:
Art. I. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, literele b) si f) a se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„b) candidati - cetatenii romani si strainii cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu drept de rezidenta in Romania pe o perioada mai mare de 3 luni ori aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;
....
f) proba practica – proba constand in efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice si/sau in poligon;”

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.3 - (1) Examinarea se efectueaza:
a) de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au domiciliul sau resedinta;
b) de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu drept de rezidenta in Romania pe o perioada mai mare de 3 luni isi au rezidenta;
c) de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala se afla institutia de invatamant, in cazul candidatilor cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni.
(2) Dovada existentei uneia din situatiile prevazute la alin. (1) se face cu documente aflate in termen de valabilitate, dupa cum urmeaza:
a) pentru cetatenii romani, cu actul de identitate;
b) pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si pentru cetatenii Confederatiei Elvetiene, cu documentul care atesta dreptul de rezidenta in Romania pe o perioada mai mare de 3 luni, ori care atesta ca se afla la studii in Romania pe o perioada mai mare de 6 luni;
c) pentru straini, cu documentul care atesta dreptul de sedere temporara sau dreptul de sedere pe termen lung.
(3) Examinarea, la ambele probe, se efectueaza la acelasi serviciu public comunitar.
(4) Proba practica se sustine numai cu examinatori atestati de catre D.R.P.C.I.V. Acestia pot fi diferiti pentru fiecare dintre componentele probei practice.” 2

3. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, care va avea urmatorul cuprins:

„Art. 31 – (1) Examinarea se desfasoara prin sustinerea, succesiv, a probei teoretice si a probei practice.
(2) Rezultatul examinarii se consemneaza, pentru fiecare proba sustinuta, prin calificativul „admis” sau „respins”.
(3) Promovarea examenului este supusa urmatoarelor reguli:
a) calificativul „admis” la proba teoretica permite, pentru o perioada de un an de la data absolvirii cursurilor de pregatire teoretica si practica, accesul la sustinerea probei practice;
b) calificativul „respins” la proba teoretica blocheaza accesul la sustinerea probei practice; proba teoretica poate fi sustinuta, in cadrul unei noi examinari, dupa cel putin 15 zile de la data obtinerii calificativului;
c) calificativul „admis” la proba practica in poligon permite accesul la sustinerea probei practice pe traseu;
d) calificativul „respins” la proba practica permite reluarea sustinerii acesteia, dupa cel putin 15 zile de la data obtinerii calificativului si prezentarea dovezii efectuarii a 6 ore de pregatire practica, cu respectarea termenului prevazut la lit. a);
e) calificativul „admis” la proba teoretica si la proba practica reprezinta promovarea examenului pentru categoria solicitata.
(4) Candidatul care nu promoveaza ambele probe in termen de un an de la data absolvirii cursurilor de pregatire teoretica si practica, este declarat „respins”; in acest caz, examinarea este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire.
(5) Pentru candidatii aflati in situatia prevazuta la art. 6 alin. (4), calificativul „admis” la proba teoretica ramane valabil pe o perioada de un an de la data primei prezentari in vederea programarii pentru examinare. Candidatii declarati „respins” se pot programa pentru o noua examinare fara efectuarea unui curs de pregatire teoretica si practica.

4. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

„(21) Sustinerea probei practice se realizeaza astfel:
a) numai in poligon, pentru autovehiculele din categoria AM;
b) in poligon si traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 si A;
c) numai in traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv.
(22) Modul de organizare a activitatilor necesare desfasurarii probei practice se stabileste prin ordin al prefectului, cu avizul D.R.P.C.I.V.”

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.6 - (1) La data programarii, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in conditiile legii, sa nu se afle in una din situatiile prevazute la art. 24 alin.(6) din ordonanta de urgenta si sa faca dovada domiciliului sau resedintei in Romania sau a prezentei la studii in Romania, potrivit art. 23 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(2) Dosarul de examinare trebuie sã continã urmatoarele documente:
a) cererea-tip, semnata de candidat, prevazuta in anexa nr. 1;
b) fisa de scolarizare in care se consemneaza si avizul medical „apt pentru conducerea vehiculelor din grupa ...”, corespunzator categoriei pentru care se solicita examinarea, prevazuta in anexa nr. 2; documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa de 3

vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca, se pastreaza la unitatea autorizata care a pregatit candidatul;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) copia actului de identitate valabil;
e) dovada de plata a taxelor si tarifelor aferente obtinerii permisului de conducere.
(3) Candidatii la obtinerea unui permis de conducere din categoria AM, care fac dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislatie rutiera specific conducerii mopedelor pe drumurile publice in cadrul unei unitati autorizate, sunt exceptati de la prezentarea documentului prevazut la alin. (2) lit. b).
(4) Candidatul al carui permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art.114 alin.(1) si art.115 alin.(1) din ordonanta de urgenta, prezinta documentele prevazute la alin. (2) lit. a), c)-e) si trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere psihologic, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.
(5) Taxele si tarifele aferente obtinerii permisului de conducere se pot incasa si la ghiseele serviciilor publice comunitare competente sa efectueze examinarea candidatilor, in conditiile stabilite prin ordin al prefectului.
(6) Candidatii cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani trebuie sa prezinte, pe langa documentele de la alin. (1) si o declaratie notariala privind acordul parintilor, sau, dupa caz, al tutorelui, curatorului sau persoanei in ingrijirea ori supravegherea caruia se afla, pentru participarea la examinare.
(7) In cazul in care se solicita obtinerea mai multor categorii, fiecare dosar intocmit pentru categoria solicitata suplimentar trebuie sa contina cate o copie a certificatului de cazier judiciar original.
(8) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.”

6. Alineatul (2) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Atunci cand se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii, probele se sustin in zile diferite, pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitata, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor alin. (1).”

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.8 - (1) Examinarea se efectueaza numai dupa programarea candidatilor in acest scop.
(2) Candidatii sustin proba teoretica in ziua in care se prezinta in vederea programarii.
(3) Solicitarea privind programarea candidatilor se poate efectua si prin intermediul unitatilor autorizate in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica, prin utilizarea unei aplicatii informatice pusa la dispozitie gratuit de catre D.R.P.C.I.V., in baza unui protocol.
(4) In situatia prevazuta la alin.(3), candidatii aflati la prima examinare se prezinta in vederea sustinerii probei teoretice in cel mult 3 zile lucratoare de la data solicitarii programarii de catre unitatea autorizata, in caz contrar, solicitarea de programare isi pierde valabilitatea.
(5) Dupa sustinerea probei teoretice, candidatii declarati „admis” se programeaza pentru sustinerea probei practice, in limita locurilor disponibile.
(6) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face de catre sistemul informatic, in mod aleatoriu.
(7) Programatoarele si anexa la testul de examen se listeaza zilnic, de regula la inceputul programului de lucru. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr.3 si se listeaza in doua exemplare. La sustinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completeaza de catre 4 examinator si se semneaza de catre persoanele prevazute in formular, iar unul dintre exemplare se inmaneaza candidatului declarat „respins” la aceasta proba.”

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.9 - Examinarea candidatilor la proba teoretica se desfasoara in sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului si avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acorda cu privire la echipamentele si comunicatiile asigurate de catre D.R.P.C.I.V. Accesul candidatilor in salile de examinare este gratuit.”

9. La articolul 10, alineatele (1) si (2), precum si punctele A si B din cadrul alineatului (5), se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 10 - (1) Intrebarile pe baza carora se sustine proba teoretica si raspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaboreaza si se administreaza de catre D.R.P.C.I.V., in mod unitar la nivelul intregii tari, prin intermediul unei aplicatii informatice.
(2) Proba teoretica cuprinde un numar diferentiat de intrebari particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind urmatoarele:
a) pentru categoriile AM, A1, A2 si A, testul cuprinde 20 intrebari, timpul de solutionare fiind de 20 minute. Se declara „admis” candidatul care raspunde corect la cel putin 17 intrebari;
b) pentru categoriile B1, B, C1, C, Tr, D1, D, Tb si Tv, testul cuprinde 26 intrebari, timpul de solutionare fiind de 30 minute. Se declara „admis” candidatul care raspunde corect la cel putin 22 intrebari;
c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 intrebari, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Se declara „admis” candidatul care raspunde corect la cel putin 9 intrebari.
……….
(5) Testele trebuie sã cuprinda si notiuni specifice categoriilor pentru care se sustine examinarea, dupa cum urmeaza:
A. pentru categoriile AM, A1, A2 si A:
a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, imbracamintea si casca;
b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;
c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordandu-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc;
d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordandu-se atentie si comutatorului pentru intreruperea curentului in cazuri de urgentã, curelei de transmisie si nivelului de ulei;
B. pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D si DE:
a) regulile referitoare la durata de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificãrile ulterioare; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevãzut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier, cu modificãrile ulterioare;
b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori;
c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si calatori;
d) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostinte de baza in materie de prim ajutor; 5

e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor;
f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;
g) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;
h) citirea unei hãrti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;
i) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul incarcaturii - stivuire si fixare - dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate, etc, incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare, numai pentru categoriile C1, C1E, C si CE;
j) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii;”

10. Articolul 12 se abroga.

11. La articolul 13, alineatul (2) literele a) si b), precum si alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie dotate cu dubla comanda cel putin pentru pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia autovehiculelor cu transmisie automata si a motocicletelor, care se doteaza cu dubla comanda cel putin pentru pedala de frana;
b) sa fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, iar pe caseta „SCOALA” sa fie afisata vizibil mentiunea „EXAMEN”. In cazul autovehiculelor din categoriile A1, A2 si A, mentiunea „EXAMEN” va fi afisata astfel incat sa fie vizibila celorlalti participanti la trafic;
……
(4) Candidatii cu dizabilitati fizice sustin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmitatii lor.
(5) In timpul examenului, autovehiculele destinate transportului de marfuri si persoane precum si remorcile nu vor fi incarcate.”

12. La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), care va avea urmatorul cuprins:

„(6) Mijloacele logistice necesare examinarii la proba practica sunt puse la dispozitie de unitatea autorizata unde au fost efectuate cursurile de pregatire a candidatului, cu exceptia situatiei prevazute la alin.(4), cand acestea pot fi puse la dispozitie de catre candidat.”

13. La articolul 15, alineatul (1), partea introductiva a alineatului (4) si alineatul (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art.15 - (1) Proba practica de conducere in poligon a autovehiculelor din categoriile A1, A2 si A, se sustine in poligoane avand dimensiunile si dotarile conform schitei prevazute in anexa nr.5.
…..
(4) In timpul probei practice, examinatorul verifica urmatoarele aptitudini si modul de comportare specifice pentru categoriile A1, A2 si A:
……
(6) Proba practica de conducere a motocicletei in poligon este promovata de candidatii care parcurg traseul in cel mult 3 minute si nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare. ” 6

14. La articolul 15, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), care va avea urmatorul cuprins:

„(9) Sustinerea probei practice in poligon si traseu pentru categoriile A1, A2 si A se face numai pe motociclete fara atas.”

15. Dupa articolul 15, se introduc patru noi articole, articolele 151 - 154, care vor avea urmatorul cuprins:

Art.151 - La sustinerea probei practice in traseu pentru categoriile A1, A2 si A, candidatul va conduce insotit, pe acelasi vehicul, de un instructor din cadrul unitatii autorizate. Examinatorul supravegheaza candidatul dintr-un autovehicul apartinand unitatii autorizate si condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator si candidat se realizeaza prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicatii.
Art.152 - (1) Proba practica pentru categoria AM consta numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate avand dimensiunile si dotarile conform schitei prevazute in anexa nr.5, cu executarea probelor prevazute in anexa nr.6, sfarsitul probei consemnandu-se la momentul ajungerii in punctul „Sosire”.
(2) Proba practica de conducere a moped-ului in poligon este promovata de candidatii care parcurg traseul in cel mult 2 minute si nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.
(3) Prevederile art.15 alin.(2), (3), (4) lit.a) pct.2 si (7) se aplica in mod corespunzator.
(4) Candidatul care sustine proba practica pentru categoria AM trebuie sa fie echipat cu casca de protectie.
Art.153 - (1) - Examinarea la proba practica se sustine, de regula, cu vehicule cu transmisie manuala.
(2) Vehiculul cu transmisie manuala reprezinta un vehicul dotat cu pedala de ambreiaj sau, in cazul vehiculelor din categoriile AM, A1, A2 si A, cu maneta de ambreiaj, care trebuie actionata de catre conducator la pornirea sau oprirea vehiculului si la schimbarea vitezelor.
Art.154 – (1) Examinarea la proba practica se poate sustine si cu vehicule cu transmisie automata, in acest caz efectuandu-se mentiuni corespunzatoare pe permisul obtinut.
(2) Prin vehicul cu transmisie automata se intelege vehiculul care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 153 alin. (2).
(3) Posesorii permiselor de conducere in care se gasesc mentiuni privind dreptul de a conduce vehicule cu transmisie automata, care solicita obtinerea dreptului de a conduce vehicule cu transmisie manuala din aceeasi categorie, trebuie sa sustina o noua proba practica, sub conditia efectuarii a unui numar de cel putin 6 ore de conducere practica a unui asemenea vehicul.

16. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.16 - In timpul probei practice, examinatorii urmaresc modul de comportare a candidatilor, in functie de categoria vehiculului, dupa cum urmeaza:
A. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile A1, A2 si A:
1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral;
2. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca vehicule, inclusiv in pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie; 7
6. sa intre/sa iasa de pe o autostrada sau un drum similar, daca este cazul; sa treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;
7. sa depaseasca alte vehicule, obstacole, masini stationate, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz-tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
9. sã fie precauti si sa ia mãsurile de siguranta inainte de coborarea de pe vehicule.
B. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B1, B si BE:
a) Pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si stingatorului de incendiu;
2. sa controleze elementele legate de securitatea incarcarii vehiculului: caroseria, obloanele de incarcare, modul de incarcare, stivuirea incarcaturii, numai pentru categoria BE;
3. sã controleze dispozitivul de cuplare si conexiunile instalatiei de franare si a instalatiei electrice intre autovehicul si remorca, numai pentru categoria BE;
4. sa verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului, functionalitatea directiei, franei, instalatiei de ungere/racire, spalatorului de parbriz, luminilor, semnalizarii si avertizorului sonor;
5. sa regleze scaunul si tetierele, daca este nevoie pentru a obtine o pozitie corecta;
6. sa regleze oglinzile retrovizoare si centurile de siguranta, daca este cazul;
7. sa se asigure ca usile sunt inchise si sa elibereze frana de ajutor.
b) manevre speciale care trebuie testate in legatura cu siguranta circulatiei, pentru categoria B1 si B. Se asigura testarea modului de executare a cel putin doua manevre, dintre care o manevra de mers inapoi, dintre urmatoarele:
1. sa efectueze o manevra de mers inapoi mentinand o traiectorie rectilinie sau sa efectueze o manevra de mers inapoi cu un viraj la dreapta ori la stanga (in locuri amenajate sau unde exista posibilitatea);
2. sa faca o manevra de intoarcere;
3. sa parcheze vehiculul si sa se repuna in miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergand pe directia inainte ori inapoi, pe teren neted, in panta sau in rampa;
4.sa franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativa.
c) manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE:
1. sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul tragator; manevra trebuie sa inceapa cu autovehiculul si remorca sau semiremorca in stationare, aflate unul langa celalalt in spatii amenajate;
2. sa mearga pe directia inapoi, descriind astfel o curba prestabilita;
3. sa parcheze in siguranta pentru incarcare/descarcare.
d) comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare, astfel:
1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral;
2. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca vehicule, inclusiv in pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa circule pe drumuri in rampa/panta;
5. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
6. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
7. sa intre/sa iasa de pe o autostrada sau un drum similar, daca este cazul; sa treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare; 8
8. sa depaseasca alte vehicule, obstacole, masini stationate, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
9. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz-tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
10. sa circule astfel incat sa asigure siguranta deplasarii si reducerea consumului de combustibil si a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum si prin selectarea manuala a vitezelor, dupa caz;
11. sã fie precauti si sa ia mãsurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule.
C. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv:
a) pregatirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa verifice vizual, in ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea rotilor, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, a catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si a stingatorului de incendiu;
2. sa controleze elementele de securitate legate de incãrcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de incarcare, mecanismul de incarcare, daca este cazul, sistemul de inchidere a cabinei, modul de incarcare, fixarea incarcaturii, numai pentru categoriile C1, C1E, C, CE si Tr;
3. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile instalatiei de franare si instalatiei electrice, numai pentru categoriile C1E, CE, D1E, DE, Tr si Tv;
4. sa verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului, functionalitatea mecanismului de directie, a instalatiei de franare, a instalatiei de ungere/racire, a luminilor, semnalizarii si a avertizorului sonor;
5. sa cunoasca si sa urmareasca aparatura de inregistrare a activitatii conducatorului auto;
6. sa regleze scaunul si tetierele pentru a obtine o pozitie corecta, dupa caz;
7. sa regleze oglinzile retrovizoare, sa cupleze, dupa caz, centura de sigurantã si sa elibereze frana de ajutor;
8. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D1, D1E, D, DE, Tb, Tv si Tr;
9. sa citeasca o harta rutiera, facultativ.
b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:
1. sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul tragator, numai pentru categoriile C1E, CE, D1E, DE, Tr si Tv; manevra trebuie sa inceapa cu autovehiculul si remorca in stationare unul langã altul, in locuri amenajate sau unde exista posibilitatea si nu se incalca o regula de circulatie;
2. sa mearga pe directia inapoi, astfel incat sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
3. sa parcheze in mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau pe o instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C1, C1E, C, CE si Tr;
4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii unui autobuz, numai pentru categoriile D1, D1E, D, DE, Tb si Tv.
c) comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sã efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de deplinã siguranta si luand toate precautiile necesare, astfel:
1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum fara prioritate;
2. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv in pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa circule pe drumuri in rampa/panta; 9
5. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
6. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
7. sa intre/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;
8. sa depaseasca alte vehicule, obstacole, masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
9. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
10. sa circule astfel incat sa asigure siguranta deplasarii si reducerea consumului de combustibil si a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum si prin selectarea manuala a vitezelor, dupa caz;
11. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule.”

17. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 23 - Restrictiile medicale se inscriu, potrivit reglementarilor legale, in fisa medicala-tip, precum si in fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor prevazuta in anexa nr.2, de catre medicul autorizat, in conditiile legii.

18. Anexele nr.1-7 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

Art. III. – Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. IV. – Prevederile art. 31 alin. (3) lit. a) se aplica doar candidatilor care obtin calificativul „admis” la proba teoretica dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin.
Art. V. - (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prezentul ordin intra in vigoare la data de _____________.
Art. VI. – Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
RADU STROE 10

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
ÎMPUTERNICIT DIRECTOR GENERAL
AL DIRECŢIEI GENERALE JURIDICE
Chestor de poliţie
dr. Mihai BĂDESCU"

 

 

Tags: permis de conducere, cod rutier, legislatia rutiera, examen, traseu, auto, moto

Accesări: 5555

AFILIERE

Intretineti pagini web? Fiti partenerul nostru si castigati bani prin sistemul nostru propriu de afiliere!

Contactati-ne!

DISTRIBUITORI

Deveniti distribuitorul programului Chestionare Auto Home Edition 3.0 in localitatea Dvs. si castigati bani fara nici un risc!

Contactati-ne!

Petitie